Корзина
1196 отзывов
Ягоды годжиКупить со скидкой
+380996160700
+380996160700
+380936160700
+380980836929
.Азимина +

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕГУЛЯТОРЫ  РОСТА  РАСТЕНИЙ  И  ИХ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**12. Регулятори росту рослин та їх використання

Емістим С – екстракт ростових речовин у 60% етиловому спирті, біостимулятор росту і розвитку зернових та інших культур. Це високоефективний біостимулятор росту рослин широкого спектра дій – продукт біотсхнологічного вирощування грибів-епіфітів з кореневої системи цілющих рослин. Прозорий безбарвний водно-спиртовий розчин. Містить збалансований комплекс фітогормонів ауксинової, цитокінінової природи, амінокислот, вуглеводів, жирних кислот, мікроелементів. Збільшує енергію проростання і польову схожість насіння, стійкість рослин до хвороб (бурої іржі, кореневої гнилі та ін.) і стресових чинників (високих і низьких температур, посухи, фітотоксичної дії пестицидів), підвищує врожай і поліпшує якість рослинної продукції. Застосовують на зернових, зернобобових, технічних, кормових, овочевих, баштанних, плодово-ягідних культурах, декоративних і лісових деревах, чагарниках і квітах.

Бета-стимулін – регулятор росту цукрового буряка; композиція регуляторів росту природного породження і синтетичних аналогів фітогормонів. Прозорий безбарвний водно-спиртовий розчин. Підвищує стійкість рослин до коренеїда, церкоспорозу, септоріозу та інших хвороб. Збільшує врожай коренеплодів на 30-75 ц/га, цукристість на 0,3-1,2%. Підвищує насіннєву продуктивність цукрового буряка. Поліпшує технологічні якості сировини.

Трептолем – новітня композиція регуляторів росту природного походження і синтетичних аналогів фітогормонів для обробки соняшнику і рапсу. Прозорий безбарвний водно-спиртовий розчин. Збільшує врожай насіння, вміст у ньому олії, знижує захворюваність рослин на гнилі, підвищує стійкість рослин до стресових чинників.
Чаркор – високоефективний стимулятор коренеутворення. Композиція регуляторів росту природного походження і синтетичних аналогів фітогормонів. Прозорий ясно-жовтий водно-спиртовий розчин. Рекомендований для пришвидшення процесів коренеутворення у зелених та здерев'янілих живців, а також укорінення і приживлюваності саджанців плодових, декоративних дерев, чагарників, лікарських рослин і стевії.
Останнім часом створено також високоефективні регулятори росту спеціально для колосових зернових культур, які містять необхідні макро- та мікроелементи.
Біолан (агроемістим-екстра) – високоефективний регулятор росту рослин широкого спектра дії з біозахисним та антистресовим ефектом, композиція природних фізіологічно активних речовин та біогенних мікроелементів.
Біосил (біоагростим-екстра) – нова композиція біологічно активних сполук природного і синтетичного походження, макро- та мікроелементів для екологічного землеробства.
Радостим – сучасна висока технологія для допосівної обробки насіння, обприскування посівів з антистресовим і біозахисним ефектом для зернових колосових культур.

ТЕРЕК О. І. "РІСТ РОСЛИН'

Реаком – композиція хелатних форм мікроелементів та збалансованої кількості активних форм И, Р, К та інших макроелементів.

Усі описані вище регулятори росту зареєстровані Державною комісією України і дозволені до використання в аграрному комплексі нашої країни для допосівної обробки насіння та обприскування посівів головних сільськогосподарських культур. Дослідженнями доведено, що ці регулятори за ефективністю відповідають ліпшим світовим препаратам, а за технологічними показниками і рівнем вартості мають значні переваги. Регулятори нового покоління за санітарно-гігієнічною класифікацією належать до малотоксичних речовин третього і четвертого класів небезпеки. Вони не виявляють негативного впливу на мікрофлору грунту, гідробіонти, не накопичуються в ґрунті, їх швидко нейтралізують ґрунтові сапрофітні мікроорганізми. Крім того, вони інтенсифікують розвиток фосфатмобілізувальних бактерій, різних форм азотрофів та симбіотичних мікроорганізмів, не шкодять комахам-запилювачам та об'єктам довкілля.
На кафедрі фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка проведено численні дослідження з різними регуляторами росту нового покоління, які нам люб'язно надані генеральним директором ВНЦ "Агробіотех", канд. хім. наук С.П. Пономаренком. Зокрема, дослідженнями доц. Н.Д. Романюк (1999) виявлено стимулювання росту проростків кукурудзи сорту Закарпатська жовта зубоподібна за дії івіну, емістиму С та агростимуліну, що супроводжується підвищенням синтезу білків (за інтенсивністю включення у білок 14С-лейцину та 14С-гліцину) уже через 2 год після обробки, проте найбільше – агростимуліну. У цьому разі зростає проникність мембран, мітотична активність меристем та змінюється ендогенний фітогормональний статус. Виявлено зростання вмісту цитокінінів (зеатину, зеатинрибозиду) та ауксину, зокрема в коренях – на 33%, і незначне зниження вмісту АБК у тканинах проростків. Отже, зміна балансу ендогенних гормонів за дії екзогенних регуляторів росту приводить до переважання гормонів-стимуляторів, що в кінцевому підсумку стимулює ріст рослин.

Зазначимо, що досліджувані регулятори росту підвищують також стійкість рослин до несприятливих чинників. Зокрема, в наших дослідах з інкрустацією насіння регуляторами росту виявлено ефективність застосування івіну, емістиму С та агростимуліну в складі захисно-стимулювальних композицій для передпосівної інкрустації насіння кукурудзи. Використання для захисту насіння від грибкової та бактеріальної флори протруювача (гербіциду контактної дії тетраме-тилтіурамдисульфіду (ТМТД)) призводить до затримки проростання насіння, зниження інтенсивності початкового росту проростка, що, без сумніву впливає й на подальші етапи онтогенезу. Для ліквідації цього негативного ефекту в інкрусту-вальну суміш уводили досліджувані регулятори росту. Отримані результати свідчать про зростання енергії проростання насіння та морфометричних показників під впливом усіх трьох регуляторів росту, проте найбільшу рістстимулювальну активність має агростимулін. Це дає підстави рекомендувати агростимулін до використання у складі інкрустувальних сумішей разом з ТМТД для зняття рістінгібувального впливу протруювача та стимулювання початкового росту (Терек, Романюк, 1999).

У подальших дослідженнях, проведених з використанням емістиму С та зеастимуліну на проростках кукурудзи за умов несприятливих температур (гіпо-та гіпертермії – 8 °С і 42 °С протягом 2, 4 і 24 год та токсичної дії іонів свинцю і кадмію), зафіксовано припинення гальмування росту, особливо коренів, причому більше за дії зеастимуліну (Терек, 2000). Виявлено, що зеастимулін найбільше стимулює інтенсивність клітинного поділу, збільшуючи кількість новоутворених клітин, що є важливою передумовою для подальшого росту. У цьому разі різко зростає (особливо у коренях) активність пероксидази, яка є чутливим індикатором різноманітних впливів навколишнього середовища. Отже, виявлено антистресову, протекторну дію зеастимуліну за умов несприятливих температур і токсичних іонів важких металів на рівні клітин кореневих мерис-тем та інтактних рослин кукурудзи, що сприяє запуску репараційних процесів у післястресовий період.
Використання зеастимуліну та емістиму С у польових дослідженнях за умов Західного Лісостепу України на ясно-сірому дерново-опідзоленому ґрунті з різними рівнями органо-мінерального живлення для обробки рослин і насіння кукурудзи сорту Закарпатська жовта зубоподібна привело до підвищення врожаю зерна та зеленої маси на 14-32% (Терек, Мамчур, 2002). Виявлено пришвидшення розвитку рослин у разі дії регуляторів росту та підживлення за етапами органогенезу на п'ять днів, що в умовах Львівської обл. є однією з важливих передумов отримання повноцінного врожаю зерна кукурудзи середньо- та пізньостиглих сортів. У цьому випадку зростає вміст фотосинтетичних пігментів та інтенсивність фотосинтезу й відбувається інтенсивне відтікання асимілятів із листків у господарсько важливі частини рослини.

Виявлено також ефективність різних способів обробки івіном і емістимом С на фоні мінерального підживлення й на фізіолого-біохімічні основи формування врожаю моркви та пастернака в умовах Західного Лісостепу України. Зокрема, застосування регуляторів росту для обробки насіння й обприскування посівів моркви сортів Карлена та Ланге Роте Штумпфе і пастернаку сорту Круглий сприяє стимулюванню росту, пришвидшенню фаз онтогенезу та підвищенню врожаю (рис. 99), але не однаково, що свідчить про їхню видо- і сортоспецифічність дії. Регулятори росту підвищують вміст цукрів і каротину в коренеплодах та знижують вміст нітратного азоту, що сприяє отриманню екологічно чистої продукції (Думанчук, Терек, 2003)

Рис. 99. Вплив різних способів обробки
емістимом С на ріст рослин пастернака сорту
Круглий (74-й день вегетації):
1 – контроль; 2 – обробка насіння; 3 – обробка
насіння і посівів; 4 обробка посівів.

На рослинах пшениці сортів Мерлебен і Циганка та сої сорту Агат, оброблених агростимуліном, виявлено зміни вмісту фотосинтетичних пігментів, а саме: збільшення вмісту хлорофілу Ь та суми каротиноїдів, що розширює діапазон поглинання сонячної енергії; підвищення інтенсивності фотосинтезу та дихання, активності дихальних ферментів (каталази, пероксидази, поліфенолоксидази) і зменшення вмісту фенольних сполук, що корелює з інтенсивністю ростових процесів (Закалик, 2006). Виявлено також ефективну сумісну дію регуляторів росту з лазерним опроміненням насіння для оптимізації росту рослин.

Використання івіну, емістиму С та агростимуліну на важливих лікарських рослинах – шавлії мускатної (8а№а зсіагеа І.), нагідок лікарських (Саіепсіиіа сфсіпаШ Ь.) і розторопші плямистої (ЗіІуЬит тагіатіт (Ь.) Саегіп.) засвідчило, що вони виявляють дозозалежну, видо- та органоспецифічну дію (Шувар, 2004). Зареєстровано оптимальні концентрації цих регуляторів для стимулювання росту досліджуваних рослин. Доведено нагромадження фотосинтетичних пігментів (хлорофілу а і Ь, каротиноїдів) та асимілятів, зокрема цукрів, і їхній перерозподіл між синтезувальними, запасливими та атрагувальними органами для затрат на активний ріст. Регулятори росту сприяють також нагромадженню біологічно активних речовин у сировині лікарських рослин, зокрема, завдяки їм зростає вміст і частка флавоноїдів (вітаміну Р) у сумі фенольних сполук, вміст аскорбінової кислоти (вітаміну С), видозалежно – вміст філохінону (вітаміну К), проте знижується вміст каротину (провітаміну А) у суцвіттях нагідок лікарських.

Отже, регулятори росту рослин відіграють важливу роль у підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур. їхнє застосування дає змогу спрямовано регулювати найважливіші процеси в рослинному організмі, найповніше реалізувати потенційні можливості сорту, підвищити стійкість рослин до несприятливих чинників середовища. Тому необхідні подальші поглиблені дослідження впливу регуляторів росту нового покоління на основі И-оксидів похідних піридину на ріст і розвиток рослин, їхню продуктивність.

Зазначимо, що останнім часом науковці дедалі більше приділяють увагу створенню регуляторів росту на основі продуктів природного походження. Для цього широко використовують морські водорості. Зокрема, з водорості АзсорНуІІит пойизит виділено значні кількості фітогормонів та інших фізіологічно активних речовин, які разом з додаванням хелатованих форм макро- та мікроелементів послугували основою для створення ірландською фірмою "Кеггу А1§ае На1" трьох комплексних препаратів з високою біологічною активністю. Вперше про це повідомлено 2001 р. на Міжнародному симпозіумі в Угорщині (1Т. 0'8и11іуап). Ці препарати виявили високу ефективність на різних сільськогосподарських культурах. Зазначимо, що морські водорості, зокрема різні види бурих, використовують у сільському господарстві теж як екологічно чисті добрива, які підвищують схожість насіння і врожайність рослин, стимулюють їхній ріст і розвиток та поліпшують якість сільськогосподарської продукції (Оіч1б§, 1999; Мусатенко, 1999).

Оскільки таких збалансованих комплексних регуляторів росту, які, крім фітогормонів, містять елементи живлення та вирізняються бактерицидними чи фунгістатичними властивостями, небагато, то питання щодо їхнього створення та пошук відповідної сировини є надзвичайно актуальним. Науковці Інституту фізіології рослин та генетики НАН України (В.К. Яворська, І.В. Драговоз та ін.) виявили, що сировиною для створення таких регуляторів можуть слугувати відходи від виробництва спирту та пива, асоціації мікроорганізмів, які застосовують для деструкції органічних речовин з відходів, продукти термофільного метанового бродіння цих відходів та продукти вермикомпостування рослинної біомаси. Зокрема, створений ними новий препарат Біовітрекс (на основі вермикомпосту) забезпечує значне підвищення продуктивності озимої та ярої пшениці.

Отже, регулятори росту підвищують урожайність сільськогосподарських культур та забезпечують високу якість рослинної продукції. Вони також сприяють зниженню пестицидного навантаження на довкілля. Водночас ними можна вирішити й екологічні проблеми, оскільки створення регуляторів росту на основі природної сировини дає змогу утилізувати органічні відходи харчової промисловості та сприяти створенню безвідходного виробництва з одночасним підвищенням ефективності сільського господарства.

**

Другие статьи